Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Can Comelles

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Comunicacio d'establiment obert al public

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El present tràmit és aplicable exclusivament a les següents activitats amb un aforament màxim de 150 persones: espectacles teatrals, espectacles d’audició, espectacles musicals, activitats de joc i apostes, i espectacles amb ús d’animals sempre que no siguin de caràcter extraordinari. Per aforaments superiors a 150 persones caldrà tramitar la corresponent llicència d'establiment obert al públic.

Es recorda que des de l’entrada en vigor de la Llei 16/2015 una part dels espectacles públics i activitats recreatives queden classificats com activitats econòmiques de baix risc segons l’annex II de la mateixa Llei 16/2015 (aquells bars, restaurants, salons de banquets, activitats esportives amb públic, karaokes, sales de festes i discoteques amb un aforament igual o inferior a 500 persones i una superfície construïda igual o inferior a 500m2). El present tràmit (Comunicació prèvia d'establiment obert al públic) no és aplicable per aquestes activitats classificades a dins de la Llei 16/2015.

La comunicació prèvia presentada a l'Ajuntament, amb la documentació que estableix la llei 11/2009 i el decret 112/2010, acredita el compliment del règim de comunicació de les activitats relacionades. En cas d’haver de realitzar obres per adequar el local o establiment, la corresponent sol•licitud de llicència d’obres o comunicació prèvia d’obres haurà d’aportar el projecte d’activitats, per tal de tramitar conjuntament les obres i les activitats en un expedient únic.

En cas de modificar una activitat ja comunicada a l’Ajuntament, s’haurà de tramitar novament una comunicació prèvia incloent la situació final de l’establiment després de la modificació.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració reponsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

-Procediment de Comunicació Municipal per a establiments oberts al públic de caràcter permanent no desmuntable, inclosos en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa dels Espectacles Públics i les Activitats Recreatives. Preu: 309,50€.

-Procediment de Llicència Municipal per a activitats sotmeses al règim de Llicència Municipal d'espectacles de circ i altres activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable, de la llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa dels Espectacles Públics i les Activitats Recreatives. Preu:
618,60 €.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal complir carp requeriment específic

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afecta pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

Termini màxim de resolució règim comunicació

-Efectes del silenci:

No s'aplica

- Documentació requerida:

• Projecte bàsic amb memòria ambiental i, en el cas que l’activitat estigui exclosa dels annexos 1 i 2 de la llei 3/2010, un projecte de seguretat i prevenció en cas d’incendi (competència municipal en aquest casos).

• La certificació lliurada pel personal tècnic competent (que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de l’execució del projecte), que acrediti que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.

• En cas que els documents anteriors no estiguin visats, document acreditatiu del requisit d’incorporació al col·legi professional corresponent, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions. titulades i dels col·legis professionals.

• La totalitat de la documentació tècnica anterior en format digital i en format paper, signades corresponentment, i el certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper consignada pel tècnic redactor (certificat descarregable del catàleg de tràmits).

• Certificacions ambientals específiques favorables establertes en les normes sectorials o en l’Ordenança per aquells casos generi emissions de gasos o fums, aigua contaminada, residus no assimilables, soroll o vibracions i/o llums a l’exterior en horari nocturn. (Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració.)

• Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

• Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

• Còpia del DNI/NIE del sol·licitant, i còpia del DNI/NIE del representat i l’autorització del primer si és el cas.

• Còpia de l’autoliquidació prèviament pagada.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: