Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

OAC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Autoritzacio sanitària d'establiments que fan tatuatges, micropigmentació i pircing

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Els establiments que fan pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de disposar d’una autorització sanitària de funcionament concedida per l’autoritat competent, amb caràcter previ a la seva activitat.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 35: Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció, controls i autoritzacions sanitàries.

- Tramitació de l’expedient administratiu Preu: 100,00 €
- Inspecció de control sanitari (altra administració) Preu: 0,00€
- Inspecció de control sanitari (empresa externa) Preu: 57,00€

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Disposar de l'autorització sanitària de funcionament concedida per l’Ajuntament amb caràcter previ a la seva activitat, que hauran de tramitar.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreidtat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

3 mesos

-Efectes del silenci:

Positiu

-Documents que cal aportar:

Instància de l'Ajuntament de sol·licitud d'autorització sanitària d'estalbiments de tatuatge, micripigmentació i pircing

Fotocòpia del CIF de l’empresa (DNI o NI si és persona física) on consti la raó social i el domicili social.

Còpia de la liquidació que s’ha de fer efectiva a l’OGT on consti com a concepte “ASF” i especificant la raó social.

Memòria descriptiva i les instal•lacions que inclogui com a mínim les dades del model de memòria annex.

Plànol de l’establiment, a escala i acotat, incloent la situació de superfícies de treball, autoclau, equipaments, punts d’aigua, rentamans...

Fotocòpia del contracte amb l’empresa de Gestió de Residus i full d’alta com a generador de residus.

Fotocòpia del: full de consentiment, full de document acreditatiu dels serveis realitzats i full on es registra el control de l’activitat, el producte i el lot utilitzat per a cada persona usuària.

Document que reculli els procediments de neteja i desinfecció de les instal•lacions així com la freqüència amb què es fan.

Document que reculli el registre dels controls que es faran del procés d’esterilització.

-Normatia que afecta el tràmit:

Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: