Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Camp de futbol del C.E.Esparreguera

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Annex iii. comunicació prèvia ambiental (canvi no substancial )

Tramitar en línia

Modificació de les característiques o del funcionament d’una activitat de les incloses en l’Annex III de la LPCAA (activitats que van tramitar una comunicació prèvia ambiental per a l’inici de l’activitat). Les modificacions de les activitats de l’annex III s’han de comunicar a l’Ajuntament competent quan puguin tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient per tal de garantir que no comportin un canvi d’annex de l’activitat. La comunicació presentada a l'Ajuntament, amb la documentació que estableix la llei 20/2009, acredita el compliment del règim d'intervenció ambiental de les activitats incloses a l'annex III de l'esmentada llei i es pot portar a terme des del moment en què es notifica.

Nota: La modificació de les condicions en què es duen a terme les activitats incloses en els annexos I i II de la llei 16/2015 (declaració responsable per a activitats innòcues o comunicació prèvia per activitats econòmiques de baix risc), requereixen una nova declaració responsable o una nova comunicació prèvia respectivament incloent la situació final de l’establiment com a conseqüència de la modificació. No es tramiten mitjançant el present tràmit.

Preus per gaudir del servei:
ORD. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicènci, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

-Procediment de Canvi no substancial d'una activitat de l'Annex III : 248,52 €

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal cap requeriment específic

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

Termini màxim resolució règim de comunicació

-Efectes del silenci:

No s'aplica

- Documentació requerida:

• Projecte bàsic amb memòria ambiental consignat per un tècnic competent (que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de l’execució del projecte), que acrediti que l’activitat a desenvolupar compleix tots els requisits ambientals i sectorials.

• En cas que el document anterior no estigui visat, document acreditatiu del requisit d’incorporació al col·legi professional corresponent, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

• La totalitat de la documentació tècnica anterior en format digital i en format paper, signades corresponentment, i el certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper consignada pel tècnic redactor (certificat descarregable del catàleg de tràmits).

• Còpia del DNI/NIE del sol•licitant, i còpia del DNI/NIE del representat i l’autorització del primer si és el cas (només en cas de presentació presencial).

• Còpia de l’autoliquidació prèviament pagada.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitatsDocumentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: