Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 18/02/2020
Traducció automàtica

Parc de la vila

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Ajuts socials

Prestacions economiques municipals de caracter social

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Amb aquestes prestacions l'Ajuntament vol pal·liar la situació de dificultat socioeconòmica de qualsevol persona o família empadronada a Esparreguera i contenir o evitar el seu empitjorament o el risc d'exclusió social.

Amb aquestes prestacions l'Ajuntament dona compliment , dins de les competències bàsiques municipals que recull la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases de règim local en el seu article 25.2 apartat k) on contempla la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció i en l’article 26 epígraf c) es determinen els serveis a prestar per part de municipis amb més de 20 mil habitats.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Serveis Socials
Adreça: Mestre Tomàs Cabeza,2. Edifici del Patronat Parroquial

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i 1a setmana de setembre que no s'obre els dissabtes)


HORARI SERVEIS SOCIALS:
De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Els que venen marcats al REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARACTER SOCIAL

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Qualsevol persona o família que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica i que per les quals el ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l'empitjorament de la situació

-Quan es pot demanar:

El termini per la presentació de les sol·licituds estarà obert durant tots els mesos de l’any, amb excepció d’aquelles ajudes que en el reglament es determina que siguin objecte d’una convocatòria específica, per a les quals serà aquesta convocatòria la que determinarà els terminis de presentació de les sol·licituds.

-Termini de resolució:

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà d’un mes a comptar de la data en què la sol·licitud de l’ajut hagi tingut entrada a l’Ajuntament, amb excepció d’aquells ajuts que siguin objecte d’una convocatòria específica en quin cas serà aquesta la que determinarà el termini màxim per resoldre i notificar.

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

La sol·licitud de prestacions econòmiques de caràcter social
La documentació que li correspongui presentar segons l'article 11 de les Bases

-Normativa que afecta el tràmit:

-REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARACTER SOCIAL
-DECRET 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009.
-Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
-Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
-Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local

-Organisme responsable:

Regidoria de Serveis Socials


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: