Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 14/10/2019
Traducció automàtica

El Puig

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Educació i cultura

Bonificacio servei transport escolar

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

S’ofereix l’oportunitat de sol•licitar una bonificació en la quota mensual del servei de transport escolar del municipi a les famílies del servei i s’atorga en els casos que compleixin determinats requisits econòmics.

Preus per gaudir del servei:
L'Ordenança 37, reguladora de la taxa per la utilització del servei de transport escolar

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i primera setmana de setembre que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

-Les persones sol·licitants han d’estar empadronades en el terme municipal d’Esparreguera
per un període no inferior a 6 mesos.

-Per establir la situació econòmica de la unitat de convivència es consideren els ingressos
nets percebuts durant els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud pel conjunt de membres
de la llar. Els ingressos els composen:

 Ingressos del treball per compte aliena.
 Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.
 Prestacions socials.
 Rendes de capital i de la propietat.
 Transferències rebudes i pagades a altres llars.
 Ingressos percebuts per infants.
 Resultats de declaracions d’impostos.

-La unitat de convivència de la persona sol·licitant no pot tenir uns ingressos superiors a:
a. per a un adult, primer membre de la unitat: Indicador de Renda de Suficiència
de Catalunya (IRSC) mensual x 1,3
b. per a cada adult de més a la llar: IRSC mensual x 1,3 x 0,5
c. per a cada infant de més a la llar: IRSC mensual x 1,3 x 0,3.
Amb el límit d’uns ingressos màxims no superiors a 3,5 IRSC

Taula de baremació econòmica
Ingressos inferiors al 25% dels ingressos màxims mensuals 60 punts
Ingressos entre el 25 i el 49% dels ingressos màxims mensuals 50 punts
Ingressos entre el 50 i el 74% dels ingressos màxims mensuals 30 punts
Ingressos entre el 75 i el 100% dels ingressos màxims mensuals

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot demana:

A determinar

-Termini de resolució:

3 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

La sol·licitud de l'Ajuntament de Bonificació Ordenança núm. 37 reguladora del Servei de Transport Escolar

La documentació que es requereix al formulari

-Normativa que afecta el tràmit:

L'Ordenança 37, reguladora de la taxa per la utilització del servei de transport escolar

Decret 108/14, de 21 gener, que aclareix els criteris de valoració del punt 5, beneficis fiscals, de l'Ordenança Fiscal número 37
Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: