Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 27/11/2020
Traducció automàtica

Piscina estiu

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

Drets d'acces, rectificacio, cancel.lacio i oposicio (drets arco)

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit us permet sol·lictar la supressió de les dades que resultin inadequades o execessives incloses als fitxers de l'Ajuntament. El control sobre les nostres dades personals s'exerceix a través dels anomenats drets ARCO o drets d'habeas data, que donen a la persona la potestat de protegir aquesta informació d'exercir-hi un control efectiu.

Dret d'accés
Dret de rectificació
Dret de cancel·lació
Dret d'oposició

Preus per gaudir del servei:
GRATUIT

Ubicació on té lloc el servei:
OAC
Ajuntament d'Esparreguera
Pl. de l'Ajuntament, 1
08292 ESPARREGUERA

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Ser major de 14 anys.
No es pot exercir si no ha passat encara un any des de que es va exercir per darrer cop, tret que hi hagi un interès legítim.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Aquest dret és de caràcter personalísim, per la qual cosa, només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir el seus drets o quan la persona afectada és menor de 14 anys, o quan la persona afectada desigini voluntàriament algú que representi.

Els familiars d'una persona difunta poden exercir aquest dret, per raons familiars o anàlogues, notificant l'òbit al responsable del tractament i sol·licitant la cancel·lació de les seves dades.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar des de la data d'entrada en el registre general de l'Ajuntament

-Efeces del silenci:

Positiu

-Documents que cal aportar:

Instància genera de l'Ajuntament d'Espareguera amb el contingut següent:

- Nom i cognoms de la persona que exerceix el dret i del representant, si és el cas.
- Petició concreta: cal indicar de forma clara i detallada el que es demana.
- Cal adjuntar documents que acrediti el que es demana, si és el cas (per exemple, si es demana rectificar el cognom, aportar DNI).

-Normativa que afecta el tràmit:

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de procediment de les Adminsitracions Públiques de Catalunya
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
Llei 22/2010, del 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: