Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 15/06/2021
Traducció automàtica

OAC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Gent gran i persones amb dependència

Devolucio ingressos indeguts i diposit garanties per serveis residència can comelles

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Sol·licitud de devolució del dipòsit de garantia efectuat pel gaudi dels serveis de la Residència Can Comelles:
- Servei de Residència Can Comelles
- Servei de Centre de Dia de Can Comelles

Preus per gaudir del servei:
Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal cumplir cap requisit específic

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreidtat/da

-Quan es pot demanar:

4 anys des de la baixa al servei de residència, per qualsevol causa.

-Termini de resolució:

3 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

La instància de l'Ajuntmament de Sol·licitud de devolució del dipòsit de garanties per serveis de la Residència de Can Comelles

El full de sol·lciitud de transferència bancària

Els documents consignats a la instància

-Normativa que afecta el tràmit:

Reglament de règim interior dels centres inclosos dins el complex de la residència municipal can comelles (articles 3 i 14)

Ordenança fiscal nº 22: Taxa per a la prestació dels serveis d’assistència i estada a la Residència Municipal d’Avis

Llei 58/2003, General Tributària

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (article 21.1)

Article 71 en relació a l’art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: