Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Faroles Plaça Esglèsia

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Annex ii. canvi no substancial

Tramitar en línia

Modificació no substancial de les característiques o del funcionament d’una activitat que ja disposi de la preceptiva autorització o llicència segons l’Annex II de la LPCAA. Es consideren no substancials aquelles modificacions d'una activitat que, tot i tenir conseqüències previsibles per a les persones o per al medi ambient, no pot ésser qualificada com substancial segons els criteris que estableix l'article 59 de la LPCAA.

Abans de fer al comunicació de canvi no substancial davant de l’ajuntament cal que l’interessat obtingui l’avaluació favorable de canvi no substancial emesa pel Consell Comarcal del Baix Llobregat (CCBLL), tal i com indica l’apartat 1.c) de l’article 59 de la Llei 20/2009: “c) Les modificacions d’activitats dels annexos I.1, I.2 i II altres que les indicades per les lletres a i b que tinguin efectes sobre les persones o el medi ambient han d’ésser sotmeses per la persona o empresa titular de l’activitat a l’òrgan ambiental per tal que avaluï si la modificació es considera substancial o no substancial.”

És a dir, un cop considerada la modificació que hagi sol•licitat l’interessat davant del CCBLL com no substancial, i un cop aquesta modificació s’hagi portat a terme per part de l’interessat, caldrà presentar la comunicació de canvi no substancial aportant, a banda del model de sol•licitud normalitzat, els documents que es descriuen més avall. Aquestes modificacions hauran de ser incorporades obligatòriament als propers actes de control periòdic que pertoquin.

Per altra banda, les modificacions no substancials sense efectes per a les persones o el medi ambient han de figurar als actes de control periòdic i no estan subjectes a aquesta comunicació.

Preus per gaudir del servei:
ORD. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicènci, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

-PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL
DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL ........................................309,50€

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal cap requeriment específic

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:


- Documentació requerida:


• Document que avaluï la modificació com a no substancial emès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. (*)
• Projecte bàsic amb memòria ambiental consignat per un tècnic competent (que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de l’execució del projecte), que acrediti que l’activitat a desenvolupar compleix tots els requisits ambientals i sectorials. (*)
• En cas que el document anterior no estigui visat, document acreditatiu del requisit d’incorporació al col•legi professional corresponent, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col•legis professionals. (*)
• La certificació lliurada pel personal tècnic competent (que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de l’execució del projecte), que acrediti que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats, i que es compleixen tots els requisits ambientals. (*)
• Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (annexos 1 i 2).

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: