Tanca
Societat 19 d’octubre de 2021

L’Ajuntament obre una convocatòria per optar al càrrec de jutge o jutgessa de pau

Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals, no és necessari ser llicenciat en dret. Les candidatures poden presentar-se fins al dia 18 de novembre a l’OAC o a la seu electrònica municipal

L’Ajuntament d’Esparreguera, mitjançant decret de l’alcaldia, ha procedit a l’obertura d’una convocatòria pública per a proveir el càrrec de jutge o jutgessa de pau titular del Jutjat de Pau d’Esparreguera. El tràmit obeeix a la finalització del termini de quatre anys des de l’últim nomenament, l’any 2017. Les persones interessades i que reuneixin els requisits legals establerts ja poden presentar la seva sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant cita prèvia, o telemàticament a través de la seu electrònica municipal, fins al dia 18 de novembre. Les sol·licituds s’han de presentar amb la documentació que acrediti l’acompliment de les condicions exigibles legalment així com de currículum vitae, amb l’objectiu d’avaluar que no existeix cap supòsit d’incompatibilitat en l’exercici del càrrec. El ple municipal serà l’òrgan encarregat d’escollir el jutge o jutgessa de pau d’entre totes les candidatures presentades i aquest serà nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Entre els requisits legals per a l’elecció del càrrec hi consta tenir la nacionalitat espanyola, ser major d’edat i estar en ple exercici dels drets civils. No s’exigeix necessàriament ser Llicenciat en Dret per a poder ser nomenat jutge o jutgessa de pau, ja que l’elecció es basa en la trajectòria professional i el tarannà personal. Sí que es requereix no tenir cap impediment físic o psíquic per a l’exercici del càrrec, no estar comprés en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat, ni estar processat, inculpat o condemnat per delicte dolós. Així mateix, el càrrec és incompatible amb l’exercici de qualsevol altra jurisdicció aliena a la del poder judicial, amb qualsevol càrrec d’elecció popular o designació política de l’Estat, les comunitats autònomes, províncies i altres entitats locals i organismes dependents de qualsevol d’aquelles i amb qualsevol ocupació o càrrec dotat o retribuït per qualsevol administració.

Entre les incompatibilitats també hi consta qualsevol ocupació a Tribunals i Jutjats de qualsevol ordre jurisdiccional, l’exercici de l’advocacia o la procuradoria, qualsevol assessorament jurídic, sigui o no retribuït, i l’exercici de les funcions de director, gerent, administrador, conseller, soci col·lectiu o qualsevol altre que impliqui intervenció directa, administrativa o econòmica en societats o empreses mercantils, públiques o privades. Les persones que exerceixen de jutges de pau, a més, no poden pertànyer a partits polítics o sindicats, ni tenir ocupació al servei dels mateixos. El càrrec sí que és compatible amb la situació de jubilat, si no existeixen impediments físics o psíquics, i també amb l’exercici de la docència o la investigació jurídica i d’activitats professionals o mercantils que no impliquin assessorament jurídic de cap mena i que, per la seva naturalesa, no siguin susceptibles d’impedir o reduir la imparcialitat i independència, ni puguin interferir en l’estricte compliment dels deures judicials.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal i existeixen a tots els municipis on, com a Esparreguera, no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Tenen competència en l’àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90 euros, i també són competents, per delegació del jutge encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i així, practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions)i emeten els certificats acreditatius referits al seu àmbit de competència. El Jutjat de Pau d’Esparreguera té la seu a la planta baixa de l’edifici de Can Pasqual, situat al carrer Cavallers número 26.

Comparteix aquest contingut