Tanca
Consistori 13 de gener de 2022

L’Ajuntament d’Esparreguera regularà la prestació del teletreball

Ho farà a partir d'un reglament, que es portarà a votació al proper Ple, en el qual s’establirà el caràcter voluntari del teletreball, que es podrà realitzar durant dos dies a la setmana, excepte en tasques que requereixin atenció directa a la ciutadania. Aquest document s’ha acompanyat de la digitalització de l’Ajuntament i l’aposta pel desplegament de l’administració electrònica

El Ple municipal del mes de gener, que se celebrarà el proper dimecres, portarà a aprovació el reglament de teletreball de l’Ajuntament d’Esparreguera. El document, que ahir es va presentar als grups municipals en la comissió informativa de Presidència i Bon Govern, és el resultat de la negociació entre la representació sindical i el consistori, i suposa un pas endavant en la modernització de l’administració municipal així com en la millora de l’atenció a la ciutadania a través de mitjans telemàtics. El reglament regula la realització d’un mínim de tres dies d’atenció presencial i dos dies de teletreball, per part dels treballadors i treballadores que voluntàriament s’acullin a aquesta opció i que prestin un servei que es pugui acollir a aquesta modalitat. Així mateix, especifica que cal l’autorització de Recursos Humans, un pla de treball personalitzat i la realització de formació obligatòria. Paral·lelament a la implantació del teletreball, l’Ajuntament d’Esparreguera ha accelerat la seva aposta per l’administració electrònica amb el desplegament de nous sistemes de gestió i informació pública per a millora l’atenció a la ciutadania i l’eficiència en la gestió administrativa interna.

La situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 va obligar a les administracions públiques a implementar solucions temporals, tot i no tenir regulació al respecte, amb la finalitat de conjugar la continuïtat de l’activitat administrativa amb el compliment de les mesures sanitàries de contenció vigents. Ara el reglament que es portarà a aprovació del ple, i que dona compliment la normativa estatal de mesures urgents en matèria de teletreball de les administracions públiques per fer front a al crisi sanitària, té com a finalitat assegurar el normal funcionament de l’administració impulsant noves formes d’organització i estructuració del treball dels empleats i empleades públics. En aquest sentit, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha subratllat que “és un acord pioner a l’administració, que es fonamenta en la confiança cap al treballador, en l’eficiència i l’ús de les noves tecnologies per donar un millor servei a la ciutadania i que és fruit de l’acord amb els representants sindicals”.

El reglament especifica que la modalitat presencial serà la modalitat ordinària de treball i reconeix el teletreball com un dret que els empleats del consistori poden sol·licitar en els termes que estableix el document i que es podrà realitzar prèvia autorització per part de l’Ajuntament. Entre les condicions per a poder prestar serveis en aquesta modalitat apunta que no són susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball les funcions destinades a l’atenció i la informació a la ciutadania de manera presencial; les funcions d’assistència presencial a la resta de l’organització; els llocs de treball que comporten la prestació de serveis presencials i els llocs de treball que habitualment no utilitzin eines informàtiques per al seu desenvolupament. Així mateix, també especifica que cal disposar de sistemes de comunicació i connectivitat a internet suficients i segurs, de l’autorització de Recursos Humans, previ informe de la persona responsable del servei d’adscripció, d’un pla de treball personalitzat i de la realització de formació obligatòria en prevenció de riscos laborals, ciberseguretat i protecció de dades.

El document apunta que la durada de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball serà de dos anys, prorrogable successivament per períodes similars. La jornada setmanal es distribuirà de manera que fins a un màxim de dues jornades senceres per setmana es prestin serveis en la modalitat de teletreball. Excepcionalment, es podrà concedir una durada superior, fins a un màxim de 4 dies, a aquelles persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda. A més, amb caràcter excepcional, es podrà autoritzar ocasionalment la prestació de serveis en la modalitat de teletreball quan per raó d’un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament resulti ineficient; per necessitats del servei que derivin en encàrrecs específics i concrets que calgui executar en un breu període de temps; quan es declarin episodis ambientals de contaminació o altres situacions d’emergència derivades de plans de protecció civil, per situacions del personal en què la seva mobilitat física es vegi reduïda transitòriament, i com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar, en cas que calgui tenir cura de fills o filles fins que compleixin els 12 anys o per tenir cura de les persones grans dependents o amb discapacitat, en casos de malalties i confinaments.

En el cas d’Esparreguera, aquest reglament ve acompanyat també per l’aposta per accelerar l’administració electrònica amb el desplegament, en el darrer any, de nous sistemes de gestió i informació pública durant el darrer any, com el de gestió d’expedients, el portal de contractació, la plataforma de processos de selecció, el desplegament d’una nova seu electrònica, la reserva de cita prèvia o l’atenció de consultes ràpides a través de Whatsapp. Així mateix, també s’ha migrat gran part del programari al cloud, com el gestor d’expedients, l’àrea de l’empleat, el sistema de gestió integral de Recursos Humans, i s’ha implementat el Teams, que permet treballar documentació a nivell col·laboratiu i potenciar la comunicació entre treballadors via xat. “Tots aquests canvis han impactat directament en l’eficiència de l’administració i el desplegament de l’administració electrònica i ens posicionen com una administració moderna i adaptava a les noves necessitats de la ciutadania”, ha destacat Eduard Rivas.