Tanca
Empresa Promoció Econòmica Comerç 20 de juliol de 2021

Ja es poden demanar les ajudes per a empreses i comerços afectats per la covid-19

El termini per a sol·licitar la subvenció ha començat avui i finalitza el 16 d'agost i es donaran quantitats d’entre 400 i 800 euros en funció del número de treballadors. El criteri d’atorgament dels ajuts serà per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins a exhaurir la dotació pressupostària de 200.000 euros

A partir d’avui les empreses i comerços d’Esparreguera ja poden sol·licitar les subvencions municipals per al manteniment i represa de les activitats comercials i econòmiques de la vila com a conseqüència de la situació generada per la covid-19. Aquesta línia especial d’ajuts, creada per l’Ajuntament d’Esparreguera en el marc del pla de xoc per fer front als efectes econòmics de l’emergència sanitària, està dotada amb un total de 200.000 euros que es destinaran a aquelles empreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, i de qualsevol sector empresarial, que han hagut de tancar l’establiment o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’Estat d’Alarma i volen contribuir a sufragar les despeses produïdes per al manteniment o l’adequació de l’activitat a les condicions sanitàries derivades de la pandèmia. El topall màxim de les subvencions serà de 800 euros per a empreses de 10 a 50 treballadors, 600 euros de 2 a 9 treballadors i 400 euros en el cas d’un sol treballador. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 d'agost a través de la seu electrònica municipal i el criteri d’atorgament serà per l’ordre cronològic de presentació.

L’atorgament d’aquestes subvencions pretén contribuir al manteniment del teixit comercial i empresarial i a la represa de l’activitat econòmica d’Esparreguera, que s’ha vist alterada com a conseqüència de les mesures de l’Estat d’Alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta. Poden optar a l’ajut totes les empreses (empresari individual, societats personalistes, capitalistes o d’economia social) de qualsevol sector empresarial (industrial, productiu, logístic, serveis auxiliars i serveis a les persones, comercial, restauració etc.) donades d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques que es detallen a l’annex de les bases reguladores. Les persones beneficiàries hauran de tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi d’Esparreguera, estar donades d’alta d’activitat com a mínim des del primer trimestre del 2020 i tenir un màxim de 50 treballadors i treballadores.

Es poden subvencionar les despeses fixes originades des del 14 de març fins el 31 de desembre de 2020 que s’hagin produït per al manteniment o l’adequació de l’activitat o de l’establiment a les condicions sanitàries, com la compra d’EPI’s per al personal, elements de protecció per clients o usuaris com ara mampares o separadors, les despeses de gestoria per tramitar ERTO, despeses derivades de contractes de lloguer, serveis d’assessorament, subministraments i altres despeses directament vinculades per a poder exercir l’activitat econòmica amb garanties. Estaran excloses de la subvenció totes aquelles despeses que s’associïn a conceptes considerats inversions.

L’import total que l’Ajuntament destinarà a aquestes subvencions és de 200.000 euros provinents de les inversions amb romanents de tresoreria. El topall que s’estableix en l’import dels ajuts és de 800 euros per a empreses de 10 a 50 treballadors, 600 euros per aquelles que tinguin entre 2 i 9 treballadors i 400 euros en el cas d’un sol treballador. Aquesta ajuda és compatible amb qualsevol altra prestació, subsidi o subvenció destinada a aquesta mateixa finalitat concedida per l’Ajuntament així com amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Les sol·licituds s’han de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Esparreguera, adjuntant tota la documentació detallada en les bases reguladores dels ajuts. El termini per a sol·licitar-les ha començat avui i finalitza el 16 d'agost. La subvenció s’atorgarà, seguint l’ordre cronològic de presentació fins a exhaurir la dotació pressupostària, a totes aquelles persones que hagin presentat la sol·licitud en temps i forma i, a més, acompleixin els requisits establerts en les bases.

Les ajudes per a empreses i comerços d’Esparreguera estaven dotades inicialment amb una partida de 150.000 euros, que es va aprovar al ple del mes de gener. Posteriorment es va decidir ampliar aquesta línia de subvencions amb 50.000 euros addicionals per tal de cobrir el màxim nombre possible de sol·licituds. Aquesta ampliació es va aprovar en la sessió plenària del mes d’abril, fet que va endarrerir el llançament de la convocatòria, que estava preparada per a sortir aquell mateix mes. Finalment la convocatòria s’ha publicat aquesta setmana, després que la detecció d’un error en la publicació de les bases comportés un retard en la tramitació de l’expedient.