Tanca

La ciutadania demana que l’antiga N-II esdevingui una avinguda més passejable, segura i verda

Així ho han apuntat més d’un 90% de les persones participants en l’enquesta de validació de les 14 propostes que han de guiar el projecte de reurbanització d’aquest eix viari del municipi en el marc de l'Agenda Urbana. En aquest sentit, reclamen una circulació calmada, que s’integrin tots els itineraris quotidians i crear un corredor verd amb arbrat i zones verdes

La ciutadania d’Esparreguera ja s’ha pronunciat sobre quines són les principals directrius i propostes que ha d’incloure el projecte de reurbanització de l’antiga N-II, que s’elabora en el marc de la redacció de l’Agenda Urbana. Un total de 420 persones van participar en el procés de diagnosi, del qual van sorgir 14 directrius de millora, i 93 ho han fet en l’enquesta de validació d’aquestes propostes. D’aquest darrer procés participatiu es desprèn que el nivell d'acord amb les 14 directrius és molt alt, ja que en tots els casos més del 55% de les persones participants hi està d’acord o molt d’acord. Destaquen especialment tres directrius que compten amb més d’un 90% de suports, que són convertir aquest eix en una avinguda passejable i segura que faciliti i integri tots els itineraris quotidians; fer una avinguda confortable tant de dia com de nit, amb ombres, nova il·luminació per als vianants i amb circulació calmada que asseguri baixos nivells de soroll; i disposar d’una avinguda amb un corredor verd amb arbrat i superfície de zona verda ampliada al llarg de tot l’eix viari, complementada amb eixos verds transversals que connectin amb els espais naturals. El projecte de reurbanització de l’antiga N-II serà ara estudiat tècnicament i s’incorporarà al Pla d’accions de l’Agenda Urbana, que s’elevarà al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva.

El mes de gener es va iniciar la fase de diagnòstic participatiu del projecte pilot de l’antiga N-II, en la qual van participar més de 420 persones a través d’un qüestionari en línia. També es van fer entrevistes, un passeig exploratori amb veïnat i una anàlisi tècnica per a detectar les principals deficiències i oportunitats de l’avinguda. Les conclusions del diagnòstic van derivar en un llistat inicial de 14 directrius de millora i més de 50 solucions concretes per a aconseguir els objectius de cadascuna d’elles. Aquesta informació es va compartir en un qüestionari de validació, que va estar actiu les dues primeres setmanes d’abril, i del qual s’han recollit 93 respostes, que, malgrat ser una quarta part de la participació assolida durant el diagnòstic, segons el document elaborat per l’empresa Paisaje Transversal, adjudicatària de la redacció de l’Agenda Urbana, “resulta suficient, ja que ens llança tan sols un marge d'error del 10%”. El perfil dels participants és divers amb edats que oscil·len entre els 17 i 78 anys, una representació equilibrada de tots dos gèneres i una presència majoritària de residents i persones que utilitzen l’avinguda diàriament. En referència als mitjans de transport utilitzats, un 45% es desplacen tant caminant com amb cotxe, un 20% ho fa exclusivament amb cotxe, un 15% exclusivament a peu i hi ha un 15% que també fa servir el transport públic.

El 74% dels enquestats està d'acord amb les tres idees principals que resumeixen les solucions per a la reurbanització de l’avinguda, dels quals un 56% hi està molt d’acord. Aquestes tres idees són, en primer lloc, la millora de la connectivitat, accessibilitat i seguretat de l’avinguda, en segon lloc, la seva transformació en un bulevard verd dotat d’espais d’estada i descans i, en tercer lloc, fer una avinguda integradora, amb petits espais equipats per al gaudi de persones de totes les edats i procedències i que mantingui i enforteixi el comerç i els serveis de proximitat. Pel que fa a les 14 directrius proposades en la fase d’anàlisi, en tots els casos, més del 55% de les persones participants s’hi mostren d’acord o molt d’acord. En concret, 12 de les directrius es troben en un nivell d’acord d’entre el 75% i el 92%.

En l’eix de millorar la connectivitat, accessibilitat i seguretat de l’avinguda hi ha sis directrius. La que ha rebut major acord, concretament un 88% de suports, és la de crear una avinguda passejable i segura que faciliti i integri tots els itineraris quotidians. En segon lloc, amb un 79% d’acord, trobem fer una avinguda que distribueixi el transport públic del municipi, amb parades d'autobús còmodes i accessibles. En tercer lloc, la directriu de crear aparcaments dissuasius per a reduir la presència de cotxes a l’avinguda, amb la qual un 74% dels enquestats estan d’acord. Seguidament hi figura aconseguir una velocitat calmada i descongestionada en aquest eix viari, que té un 72% de suports. En cinquè lloc, que l’avinguda tingui superfície de càrrega i descàrrega ben distribuïda i regulada, que compta amb un nivell d’acord del 68%. I, finalment, la proposta amb menor percentatge de participants d’acord, un 52%, és que l’avinguda tingui infraestructura per a la mobilitat ciclista i el vehicle elèctric.

En l’eix de transformar l’avinguda en un bulevard verd dotat d’espais d’estada i descans hi ha cinc directrius, tres de les quals són les que tenen major nivell d’acord. En primer lloc, hi figura fer una avinguda confortable tant de dia com de nit, amb ombres, nova il·luminació per als vianants i amb baixos nivells de soroll, que ha rebut un 92% de suports. Els mateixos que la proposta de fer una avinguda naturalitzada, que esdevingui un nou corredor verd amb arbrat amb superfície de zona verda ampliada i biodiversa al llarg de tot l’eix viari. La tercera proposta, que presenta un nivell d’acord del 91%, és la d’equipar aquest eix amb zones d’estada i punts de descans segurs i accessibles al llarg de tota la seva extensió. Paral·lelament, també trobem la directriu de crear-hi serveis i instal·lacions eficients i sostenibles, amb una instal·lació de clavegueram i drenatge renovada, que compta amb un suport del 82%; i la d’unificar la imatge de l’avinguda, amb intervencions per a significar els elements històrics i identitaris, amb la qual el 81% de les respostes estan d'acord.

Finalment, en l’eix de fer una avinguda integradora, amb petits espais equipats per al gaudi de persones de totes les edats i procedències i que mantingui i enforteixi el comerç i els serveis de proximitat trobem tres directrius. La que ha rebut més suports, un 79% és la de crear una avinguda amb microespais públics atractius i singularitzats, amb mobiliari i disseny per a la diversitat de persones usuàries i activitats quotidianes. Seguidament, hi ha la proposta de facilitar la permanència d’un grup de treball en la Comissió de Barris a favor de la dinamització i millora de l’avinguda, que compta amb el 78% d’acord. I, per últim, la directriu de crear un avinguda amb activitats socioeconòmiques i socioculturals dinàmiques gràcies a programes de dinamització econòmica ha rebut un 74% de suports. Totes aquestes propostes s’estudiaran tècnicament i formaran part del projecte de reurbanització de l’antiga N-II, que engloba les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon, des de la rotonda sud fins a la rotonda de les girafes. Un cop enllestit, el projecte s’incorporarà al Pla d’accions de l’Agenda Urbana, que s’elevarà al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva.