Tanca
Urbanisme 12 d’abril de 2023

Ja està enllestit el projecte de reforma de la Residència Municipal Can Comelles

El projecte de reforma de l’equipament municipal, que aquesta tarda se sotmetrà a l’aprovació del Ple, té un pressupost de 2,4 milions d’euros i està dividit en cinc fases que engloben la rehabilitació, manteniment i millora de les cobertes, les façanes, les fusteries exteriors, els acabats interiors així com la instal·lació de protecció contra incendis

El Ple municipal votarà aquesta tarda l’aprovació inicial del projecte de reforma de la Residència Municipal Can Comelles. El projecte contempla bàsicament obres i actuacions de rehabilitació, reparació, conservació, manteniment i millora en els diferents edificis que integren el complex de l’equipament municipal i el seu entorn, amb la finalitat de fer front al deteriorament produït pel transcurs del temps i proporcionar així millors condicions d’habitabilitat i seguretat a les persones residents i usuàries. El projecte de reforma, redactat per l’empresa Xúquer Arqing SL per un import d’adjudicació de 19.535 euros, iva inclòs, contempla l’execució dels treballs en cinc fases diferenciades que inclourien les cobertes, les façanes, les fusteries exteriors, els acabats interiors i altres actuacions; i la instal·lació de protecció contra incendis. Per a l’execució de totes les actuacions contemplades en el projecte es preveu una durada de 2 anys i 10 mesos i un pressupost d’execució de 2.458.776 euros, iva inclòs.

El projecte executiu de la reforma de la Residència Municipal Can Comelles, que va ser presentat a finals de març per l’empresa adjudicatària de la seva redacció i ja ha estat revisat pels Serveis Tècnics Municipals, està separat en cinc fases diferenciades per tal de poder fer una possible licitació i execució independent per lots, en funció de la disponibilitat pressupostària. Les actuacions, que no comporten modificacions del volum edificat ni de les superfícies construïdes, inclouen en la primera fase la rehabilitació de totes les cobertes dels edificis inclosos en el complex, és a dir, la residència nova, la residència vella, l’annex, l’edifici del TOCC i la capella, que presenten patologies per filtracions d’aigua. Aquesta fase té un termini d’execució previst de 12 mesos i un pressupost d’execució de 491.480 euros, iva inclòs. La segona fase dels treballs engloba la rehabilitació de les façanes d’aquells edificis que presenten patologies en els acabats exteriors, la residència nova, la residència vella i l’edifici del TOCC. El termini d’execució previst és de 6 mesos i el cost és de 549.587 euros, iva inclòs.

La tercera fase se centra en la substitució de les fusteries exteriors deteriorades de fusta de la residència vella, l’annex i l’edifici del TOCC per una nova fusteria que segueixi el mateix criteri d’estil que l’existent. En aquest cas, el termini previst és de 2 mesos i el pressupost d’execució de 246.985 euros, iva inclòs. La quarta fase inclou diferents treballs interiors i exteriors a tots els edificis, com actuacions vinculades a pintura, fusteries, mobiliari, baranes, paviments, substitució funcional de biguetes deteriorades, petites instal·lacions i reparació sala noble, així com la pavimentació exterior, entre d’altres. Aquesta fase té un termini d’execució previst de 10 mesos i un pressupost d’execució d’1.067.489 euros, iva inclòs. Finalment, la cinquena fase, fa referència a la reforma i millora de la protecció contra incendis amb la instal·lació, entre d’altres, d’una central d’alarma de detecció d’incendis, polsadors, sirenes, extintors, detectors, lluminàries d’emergència, una boca d’incendis equipada i un dipòsit de reserva d’aigua. Aquesta darrera fase té un termini previst de 4 mesos i un cost de 103.233 euros, iva inclòs.

El pressupost total, que inclou també l’estudi de seguretat i salut, el cost de la gestió de residus i el cost del control de qualitat, ascendeix a un total de 2.458.776 euros. Els preus indicats per l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte estan basats en el banc de preus del BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya i el Generador de Preus de CYPE actualitzats en data gener de 2023. Si el projecte és aprovat en la sessió d’avui del Ple municipal, se sotmetrà a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació al BOPB i al DOGC.