Tanca
Política Hisenda 24 de novembre de 2020

La regidoria de Serveis Econòmics ja té a punt el pressupost municipal de 2021

Els nous comptes estan condicionats per les inversions aprovades recentment i per l’increment de la partida del contracte de recollida d’escombraries. Cau la previsió d’ingressos però es manté la xifra de pressupost per les aportacions econòmiques d’altres administracions. A la primavera una segona modificació de crèdit amb càrrec als romanents complementarà les inversions per al 2021

El pressupost de l’Ajuntament de 2021 serà molt similar al d’aquest 2020 i se situarà a l’entorn dels 23.100.000 euros. La regidoria de Serveis Econòmics treballa a hores d’ara en el tancament dels comptes municipals per l’any vinent de cara a portar-los a aprovació al ple del proper mes de desembre. Es tracta d’uns pressupostos condicionats per les inversions amb càrrec als romanents per valor de 7 milions d’euros aprovades recentment, que s’hauran d’executar abans de finalitzar el proper exercici, per la davallada en la previsió d’ingressos i per la consignació 1’7 milions d’euros per al nou contracte de recollida d’escombraries. Després de la seva aprovació al Ple de desembre, si no hi ha al·legacions, el nou pressupost entrarà en vigor a mitjans del mes de gener. Posteriorment, amb el tancament dels comptes de 2020, el govern municipal planificarà una segona modificació de crèdit amb càrrec als romanents amb els diferents grups de l’oposició per determinar noves inversions i despesa corrent no estructural dins l’exercici de 2021.

El regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament, Daniel Farriols, ha subratllat la dificultat a l’hora de tancar els comptes per l’any vinent donat “el poc marge davant la previsió del descens dels ingressos i la consignació de més de 600.000 euros addicionals per al contracte de recollida d’escombraries”. Tot i això, Farriols ha catalogat el pressupost municipal per al 2021 com “els pressupostos de la recuperació, donat que si bé no són uns comptes de creixement, al menys no són tan dolents com feien pensar les previsions de fa tres mesos”. El regidor de Serveis Econòmics ha explicat que “el nou pressupost s’ha elaborat en base a l’històric dels darrers anys i a les previsions de recuperació que tenim a hores d’ara sobre la taula”. “Des del govern municipal pensem que 2021 serà un any en que s’aniran normalitzant serveis i es recuperarà l’activitat econòmica i, d’acord amb això, hem apostat per uns comptes que prioritzen la neteja i el manteniment de la via pública i els serveis a les persones” ha declarat el Daniel Farriols.

Pel que fa als ingressos, els nous comptes preveuen una caiguda de la recaptació a través d’impostos directes de 250.000 euros, tenint en compte que les previsions són a la baixa en el cas de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua); l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO); l’impost de béns immobles (IBI); i l’impost de vehicles de tracció mecànica. Pel que fa a l’impost de plusvàlua, s’esperen uns ingressos de 885.000 euros, 150.000 euros menys que en el pressupost de 2020, degut a la previsió econòmica feta en base a la situació del sector immobiliari. Amb l’ICIO s’estima que la recaptació sigui 50.000 euros inferior a la prevista per l’exercici en curs, amb l’IBI l’expectativa és també de 50.000 euros menys, i amb l’impost de vehicles es preveu una disminució dels ingressos de 20.000 euros segons el reajust fet.

Únicament s’espera un increment en la recaptació a través de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que s’espera que se situï en els 645.000 euros, 15.000 euros més que la previsió per 2020, tenint en compte la facturació de les empreses durant l’any 2019. D’altra banda, pel que fa a les taxes, s’espera un descens dels ingressos de 330.000 euros degut a la davallada de la demanda a diferents serveis municipals com l’Escola Municipal de Música i Dansa, la piscina i el gimnàs de Can Pasqual o les Escoles Bressol. Aquesta caiguda, segons ha explicat el regidor de Serveis Econòmics, “es deu a la renúncia que moltes famílies han fet a l’hora de gaudir d’aquests serveis, bé per la incertesa davant la incidència de la Covid-19, bé per la priorització econòmica que algunes d’aquestes famílies han hagut de fer com a conseqüència de la crisi derivada”. Pel que fa als ingressos, finalment, els comptes municipals de 2021 incorporen increments destacats pel que fa a les aportacions econòmiques d’altres administracions. En el cas dels ingressos derivats d’aportacions directes de l’Administració de l’Estat, es preveu un increment de 320.000 euros, mentre que els ingressos addicionals provinents de la Generalitat de Catalunya s’estimen en 210.000 euros més respecte a l’import rebut durant aquest 2020.

En referència a les despeses, la partida amb un increment més notable és la que té a veure amb el contracte de recollida d’escombraries, que el proper any es tornarà a licitar. Aquesta partida, dotada en l’actual pressupost d’1.088.000 euros passarà a ser d’1.700.000 per encabir el conjunt de millores previstes en el plec tècnic del nou contracte. La previsió és que el nou contracte de recollida d’escombraries entri en funcionament al 2022, però aquest increment en la consignació pressupostària del 2021 és necessari perquè la llei de contractes del sector públic obliga a tenir la totalitat de l’import disponible en el pressupost per iniciar l’expedient de contractació, que en aquest cas es portarà a terme durant l’any 2021.

En el capítol de despeses corrents, es preveu un lleuger increment en el pressupost de Serveis Socials, que passen dels 508.000 euros als 514.000 euros amb un reajustament important en les seves partides. Les ajudes socials, previstes per ajuts per als subministraments bàsics, passen de 95.000 a 40.000 euros, mentre que el programa d’aliments s’incrementa dels 175.000 als 230.000 euros, el Servei d’Ajuda Domiciliària a la dependència (SAD) augmenta dels 66.000 als 102.000 euros, i el Pla sobre drogues i comportaments de risc Cabalbaix passa dels 40.000 als 14.000 euros. Segons Daniel Farriols, aquest reajustament en l’àmbit dels Serveis Socials “té a veure amb la priorització d’ajudes a serveis finalistes per davant d’altres ajudes més obertes com les ajudes socials, tenint en compte que els subministraments estan garantits per a tota la població”. D’altra banda, la dotació pressupostària per a la Residència Municipal Can Comelles minorarà dels 2.914.000 als 2.581.000 euros, donat que per al proper exercici no s’han consignat les partides que hi havia al 2020 per eixugar el dèficit acumulat durant els anys 2018 i 2019.

El capítol de personal tornarà a ser el més dotat pressupostàriament, i se situarà lleugerament per sobre dels 11.000.000 d’euros. Respecte de 2020, s’ha estimat un increment de 100.000 euros en previsió de l’augment salarial del 0,9% per a la plantilla de l’Ajuntament d’acord amb l’increment previst per a tots els empleats públics als Pressupostos Generals de l’Estat. D’altra banda, el capítol d’inversions no tindrà pràcticament dotació atenent a l’ajust que s’ha hagut de fer en el capítol de despeses i al fet que la majoria d’inversions es varen consignar en la modificació de crèdit amb càrrec a romanents aprovada al Ple d’aquest mes de novembre, on hi ha previstes les obres de l’enllumenat de Mas d’en Gall i Can Rial (1’7 milions d’euros), la construcció de l’Annex del Pavelló El Castell (1,3 milions d'euros), la fase 1 de les obres de l’Escorxador (598.194 euros) o la rehabilitació de l’Ateneu (331.752 euros), entre d’altres.

Si els comptes municipals s’aproven al Ple d’aquest mes de desembre i no hi ha cap al·legació durant el període d’exposició pública, el pressupost de 2021 entrarà en vigor a mitjans del mes de gener. Amb aquest calendari, a finals del mes de febrer o principis del mes de març la regidoria de Serveis Econòmics enviarà la documentació per al tancament comptable del 2020 a la Diputació de Barcelona i, aproximadament un mes després, se n’obtindrà el retorn i la consolidació efectiva. A partir d’aquí, i amb la nova dada de romanent a la mà, ja es podrà convocar a Ple la votació de la següent modificació de crèdit amb càrrec als romanents. Per aquesta, segons varen assegurar des del Govern municipal a la darrera sessió plenària, hi haurà negociació amb els diferents grups municipals de l’Ajuntament per a definir la concreció de les noves inversions a fer.