Tanca

Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania

Del 3 d’octubre al 4 d’octubre
A les 18.30 h

Afegir al calendari

La Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania se celebra, amb periodicitat quinzenal, els dimarts a 2/4 de set de la tarda. També celebra sessions extraordinàries quan ho convoqui el President fora de la periodicitat establerta per al tractament i votació d’assumptes que no poden esperar a la celebració de la propera sessió ordinària.

Són funcions de les comissions informatives l'estudi, informe i consulta de:

• Assumptes que s'han d'aprovar pel Ple de la Corporació.
• Assumptes que s'han d'aprovar per la Junta de Govern Local, quan aquesta actua per delegació del Ple de la Corporació.
• Assumptes que l'alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple o els regidors/es delegats decideixin sotmetre a la seva consideració.
• Seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern i regidors/es delegats.

Consulteu la composició de la Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania.