Tanca
Medi Ambient Protecció Civil 21 de juny de 2023

Prevenció d’incendis forestals

L'alcaldia ha dictat un BAN en el qual es recorda que, fins al 15 d'octubre, està prohibit fer focs en terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolti. Així mateix, s'informa que a l’àrea recreativa del Pla del Puig no es poden utilitzar les barbacoes ni es pot encendre cap tipus de foc

Esparreguera està considerat com a municipi d’alt risc d’incendis forestals, i tota la població ha d’extremar les precaucions amb l’ús del foc, així com amb les activitats que en poden provocar. Per això, des de l'alcaldia s'ha dictat un BAN de prevenció d'incendis forestals que indica:

PRIMER: Durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, ambdós dies inclosos, no està permès, en els terrenys forestals d’aquest terme municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolti, les següents actuacions:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat.    
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
  • Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • Utilitzar bufadors o similars en terrenys forestals.


Tot i això, la Direcció General competent de la Generalitat de Catalunya podrà concedir autoritzacions que s’hauran de sol·licitar a les oficines del Servei Territorial d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació o a les seves oficines comarcals, o bé al Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament. En qualsevol cas les autoritzacions podran quedar suspeses en situació d’alt risc d’incendi.

SEGON: Quan l’índex de perill d’incendi sigui extrem i sempre entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte autorització expressa, queda absolutament prohibit en tots els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas i barbacoes de qualsevol mena o similar.
  • Fumar dins del bosc.
  • Realitzar qualsevol tipus d’aprofitament forestal.
  • Utilitzar maquinària que pugui generar guspires en zones forestals i en les vies i els camins que les travessen.
  • A més, quedaran suspeses totes les autoritzacions.

TERCER: Que les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques hauran de mantenir netes de vegetació les respectives zones de servitud d’acord amb la normativa vigent.

QUART: Que els titulars de línies aèries de conducció d’energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

CINQUÈ: Que a l’àrea recreativa del Pla del Puig, i fins a nou avís, no es podran utilitzar les barbacoes ni es podrà encendre cap tipus de foc, degut a la proximitat de la massa boscosa a la zona de foc.

SISÈ: Que l’ordenança de Civisme i la Convivència d’Esparreguera al seu article 31.6 diu que constituirà infracció o vulneració de les prohibicions o mandats encendre fogueres i focs sense la prèvia autorització de l’Ajuntament.

SETÈ: Que tota persona que adverteixi l’existència o l’inici d’un incendi forestal cal que ho comuniqui immediatament al telèfon d’Emergències 112 o a qualsevol agent de l’autoritat que pugui localitzar.

Avisos relacionats