Retribucions i dedicacions

Retribucions i dedicacions

Els/Les regidors/es municipals són retribuïts per l'exercici de les seves funcions en un doble règim:

Regidors integrants de l'equip de govern

Grup

Regidor o regidora

Tipus de dedicació

Brut anual

Partit dels Socialistes de Catalunya

Eduard Rivas Mateo

Exclusiva

55.000,00 €

Juan Jurado Bracero

Exclusiva

44.550,00 €

Rogeli de la Cruz Baldoví

Exclusiva

44.550,00 €

Daniel Farriols Paulo

 

Segons assistències

Maria Mas Borràs

 

Segons assistències

Sara Gómez Díaz

 

Segons assistències

María Vallejo González

 

Segons assistències

Miguel Ángel Bajo Arcas

 

Segons assistències

Antonio Ramon Molar García

 

Segons assistències

José Manuel Ortí López

Exclusiva

44.550,00 €

Gloria González Martínez

 

Segons assistències

Regidors que no integren l'equip de govern

Grup

Regidor o regidora

Tipus de dedicació

Brut anual

Esquerra Republicana de Catalunya

 

Alfons Puche Amigues

 

Segons assistències

Nabila Belghanou Chirat

 

Segons assistències

Jaume Escudé Pasqual

 

Segons assistències

CUP Raquel Montoya Campos

 

Segons assistències

Miguel Ángel Guiral Faure

 

Segons assistències

Ciutadans Josep Maria González Murt

 

Segons assistències

Esparreguera 2031 Manel Roca Queralt

 

Segons assistències

Pablo Chamorro Lorenzo

 

Segons assistències

Junts per Esparreguera Jordi Mestres Rosas

 

Segons assistències

Regidor no adscrit

Francisco Aguilar Alot

 

Segons assistències

Els regidors que no perceben retribució en concepte de dedicació exclusiva rebran les següents quanties en concepte d'assistència a òrgans col·legiats municipals:

Òrgan

Assistència

Màxim

Ple de la Corporació  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Resta de regidors/es 190,00 € 14
Junta de Portaveus  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 95,00 € 14
Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 95,00 € 24
Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 95,00 € 24
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 95,00 € 24
Junta de Govern Local  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 234,00 € 24

Grups Municipals

Els grups municipals reben una dotació econòmica mensual per a fer front a les despeses de sosteniment. El càlcul d'aquesta dotació té un component fixe, per grup, i un de variable, pel nombre de regidors/es que integren el grup. Les quanties aprovades a l'Ajuntament d'Esparreguera són les següents:

Component de l'assignació

 

Dotació econòmica

Quantitat fixa   380,00 €/mes
Quantitat variable en funció del nombre de regidors/es   142,50 €/mes/regidor

Els grups hauran de portar una comptabilitat específica d'aquestes dotacions, que posaran a disposició del Ple quan aquest ho demani. El Ple de la Corporació, en sessió de data 20 de juny de 2019, va acordar que els grups aportessin anualment justificació de les quantitats rebudes en l'exercici econòmic anterior.