Retribucions i dedicacions

Retribucions i dedicacions

Els/Les regidors/es municipals són retribuïts per l'exercici de les seves funcions en un doble règim:

D'acord amb l'article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els Pressupostos Generals de l'Estat determinaran anualment el límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis als que tinguin dret. A l'Ajuntament d'Esparreguera, les limitacions retributives han estat fixades d'aquesta manera, segons es preveu a la Disposició Addicional 27 de la  Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, un cop aplicats  els increments previstos a l'article 19.DOS.2 de la referida Llei.

Regidors integrants de l'equip de govern

Grup

Regidor o regidora

Tipus de retribució

Brut anual

Partit dels Socialistes de Catalunya

Eduard Rivas Mateo

Dedicació exclusiva

59.697,00 €

Juan Jurado Bracero

Dedicació exclusiva

48.139,50 €

Nativitat Sanchez Garcia

Dedicació exclusiva

48.139,50 €

Desirée Gómez Coll

Dedicació parcial, 50%

24.069,75 €

Sandra Chaparro Ramírez

Dedicació parcial, 50% 24.069,75 €

Daniel Farriols Paulo

Segons assistències

8.497 €*

Joan Núñez Galofré

Segons assistències

3.115 €*

Núria Escobar Lebrón

Segons assistències

2.470 €*

ERC

Alfons Puche Amigues

Segons assistències

7.135 €*

Montserrat Vilardosa Tomàs

Dedicació parcial, 50%

24.069,75 €

Albert Boixet Campillo

Dedicació parcial, 50%

24.069,75 €

*Imports corresponents a l'exercici 2023.

Regidors que no integren l'equip de govern

Grup

Regidor o regidora

Tipus de retribució

Brut anual*

E2031

Andrés Labella Iglesias

Segons assistències

2.350 €

Neus Roca Feixas

Segons assistències

2.050 €

ECP Emmanuel Ortí López

Segons assistències

2.350 €

Glòria González Martínez

Segons assistències

7.170 €

CUP Miguel Ángel Guiral Faure

Segons assistències

5.960 €

Mònica Martínez Rillo

Segons assistències

1.900 €

Junts per Esparreguera Jordi Mestres Rosas

Segons assistències

7.285 €

Jordi Morales García

Segons assistències

1.650 €

VOX Francisco Aguilar Alot

Segons assistències

6.050 €

PP

Adolfo Sancha Gómez

Segons assistències

2.350 €

*Imports corresponents a l'exercici 2023.

 

Regidors del passat mandat (2019-2023)*

Grup

Regidor o regidora

Tipus de retribució

Brut anual

PSC

 

 

Rogeli de la Cruz Baldoví

Dedicació exclusiva

44.550,00 €

María Vallejo González

Dedicació parcial, 25%

11.137,50 €

Maria Mas Borràs

Segons assistències

5.702 €*

Sara Gómez Díaz

Segons assistències

4.562 €*

Antonio Ramon Molar García

Segons assistències

3.515 €*

Miguel Angel Bajo Arcas

Segons assistències

424 €*

Desirée Gómez Coll

Segons assistències

3.670 €*

Esparreguera en Comú

Emmanuel Ortí López

Dedicació exclusiva

44.550,00 €

ERC

Nabila Belghanou Chirat

Segons assistències

2.565 €*

Jaume Escudé Pasqual

Segons assistències

2.280 €*

CUP Raquel Montoya Campos

Segons assistències

3.040 €*

E2031 Manel Roca Queralt

Segons assistències

3.420 €*

Pablo Chamorro Lorenzo

Segons assistències

3.135 €*

Ciutadans Josep Maria González Murt

Segons assistències

4.560 €*

*Imports corresponents a l'exercici 2023: de gener a juny de 2023.

 

Retribucions per assistència als òrgans col·legiats

Els regidors que no perceben retribució en concepte de dedicació exclusiva o parcial reben les següents quanties en concepte d'assistència als òrgans col·legiats municipals:

Òrgan

Assistència

Màxim

Ple de la Corporació  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Resta de regidors/es 200,00 € 14
Junta de Portaveus  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 100,00 € 14
Comissió Informativa General del Ple*  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 150,00 € 14
Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern*  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 150,00 € 14
Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania*  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 150,00 € 14
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat*  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 150,00 € 14
Junta de Govern Local  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 195,00 € 24

*En qualsevol cas l’assistència a les comissions informatives estarà limitada a una
retribució màxima mensual de 300,00 € per regidor/a.

Dotació econòmica als grups municipals

Els grups municipals reben una dotació econòmica mensual per a fer front a les despeses de sosteniment. El càlcul d'aquesta dotació té un component fix, per grup, i un de variable, pel nombre de regidors/es que integren el grup. Les quanties aprovades a l'Ajuntament d'Esparreguera són les següents:

Component de l'assignació

 

Import*

Quantitat fixa   225,00 €/mes
Quantitat variable en funció del nombre de regidors/es   150 €/mes/regidor

*Aquest import serà objecte de prorrateig per dies, quan la quantia a meritar no abasti el període mensual.


Per a percebre aquestes assignacions, els grups polítics municipals han de complir amb les obligacions i requisits formals establerts al Règim d'assignacions dels grups municipals pel mandat 2023-2027 aprovat al Ple de la Corporació el 19 de juliol de 2023.