Retribucions i dedicacions

Retribucions i dedicacions

Els/Les regidors/es municipals són retribuïts per l'exercici de les seves funcions en un doble règim:

Regidors integrants de l'equip de govern

Grup

Regidor o regidora

Tipus de retribució

Brut anual*

Partit dels Socialistes de Catalunya

Eduard Rivas Mateo

Dedicació exclusiva

55.000,00 €

Juan Jurado Bracero

Dedicació exclusiva

44.550,00 €

Rogeli de la Cruz Baldoví

Dedicació exclusiva

44.550,00 €

María Vallejo González

Dedicació parcial, 25%

11.137,50 €

Daniel Farriols Paulo

Segons assistències 7.764,00 €

Maria Mas Borràs

Segons assistències

8.429,00 €

Sara Gómez Díaz

Segons assistències

7.004,00 €

Miguel Ángel Bajo Arcas

Segons assistències

7.048,00 €

Antonio Ramon Molar García

Segons assistències

5.225,00 €

Esparreguera en Comú

José Manuel Ortí López

Dedicació exclusiva

44.550,00 €

Gloria González Martínez

Segons assistències

8.455,00 €

*Imports corresponents a l'exercici 2022.

Regidors que no integren l'equip de govern

Grup

Regidor o regidora

Tipus de retribució

Brut anual*

Esquerra Republicana de Catalunya

 

Alfons Puche Amigues

Segons assistències

4.940,00 €

Nabila Belghanou Chirat

Segons assistències

3.895,00 €

Jaume Escudé Pasqual

Segons assistències

3.610,00 €

CUP Raquel Montoya Campos

Segons assistències

4.845,00 €

Miguel Ángel Guiral Faure

Segons assistències

5.510,00 €

Ciutadans Josep Maria González Murt

Segons assistències

6.935,00 €

Esparreguera 2031 Manel Roca Queralt

Segons assistències

6.175,00 €

Pablo Chamorro Lorenzo

Segons assistències

1.330,00 €

Junts per Esparreguera Jordi Mestres Rosas

Segons assistències

8.740,00 €

Regidor no adscrit

Francisco Aguilar Alot

Segons assistències

7.600,00 €

*Imports corresponents a l'exercici 2022.

Retribucions per assistència als òrgans col·legiats

Els regidors que no perceben retribució en concepte de dedicació exclusiva reben les següents quanties en concepte d'assistència als òrgans col·legiats municipals:

Òrgan

Assistència

Màxim

Ple de la Corporació  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Resta de regidors/es 190,00 € 14
Junta de Portaveus  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 95,00 € 14
Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 95,00 € 24
Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 95,00 € 24
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 95,00 € 24
Junta de Govern Local  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 234,00 € 24

Dotació econòmica als grups Municipals

Els grups municipals reben una dotació econòmica mensual per a fer front a les despeses de sosteniment. El càlcul d'aquesta dotació té un component fixe, per grup, i un de variable, pel nombre de regidors/es que integren el grup. Les quanties aprovades a l'Ajuntament d'Esparreguera són les següents:

Component de l'assignació

 

Dotació econòmica

Quantitat fixa   380,00 €/mes
Quantitat variable en funció del nombre de regidors/es   142,50 €/mes/regidor

Els grups hauran de portar una comptabilitat específica d'aquestes dotacions, que posaran a disposició del Ple quan aquest ho demani. El Ple de la Corporació, en sessió de data 20 de juny de 2019, va acordar que els grups aportessin anualment justificació de les quantitats rebudes en l'exercici econòmic anterior.