Retribucions i dedicacions

Retribucions i dedicacions

Els/Les regidors/es municipals són retribuïts per l'exercici de les seves funcions en un doble règim:

Regidors integrants de l'equip de govern

Grup

Regidor o regidora

Tipus de retribució

Brut anual

Partit dels Socialistes de Catalunya

Eduard Rivas Mateo

Dedicació exclusiva

59.400,00 €

Juan Jurado Bracero

Dedicació exclusiva

47.900,00 €

Nativitat Sanchez Garcia

Dedicació exclusiva

47.900,00 €

Desirée Gómez Coll

Dedicació parcial, 50%

23.950,00 €

Sandra Chaparro Ramírez

Dedicació parcial, 50% 23.950,00 €

Daniel Farriols Paulo

Segons assistències

8.497 €*

Joan Núñez Galofré

Segons assistències

3.115 €*

Núria Escobar Lebrón

Segons assistències

2.470 €*

ERC

Alfons Puche Amigues

Segons assistències

7.135 €*

Montserrat Vilardosa Tomàs

Dedicació parcial, 50%

23.950,00 €

Albert Boixet Campillo

Dedicació parcial, 50%

23.950,00 €

*Imports corresponents a l'exercici 2023.

Regidors que no integren l'equip de govern

Grup

Regidor o regidora

Tipus de retribució

Brut anual*

E2031

Andrés Labella Iglesias

Segons assistències

2.350 €

Neus Roca Feixas

Segons assistències

2.050 €

ECP Emmanuel Ortí López

Segons assistències

2.350 €

Glòria González Martínez

Segons assistències

7.170 €

CUP Miguel Ángel Guiral Faure

Segons assistències

5.960 €

Mònica Martínez Rillo

Segons assistències

1.900 €

Junts per Esparreguera Jordi Mestres Rosas

Segons assistències

7.285 €

Jordi Morales García

Segons assistències

1.650 €

VOX Francisco Aguilar Alot

Segons assistències

6.050 €

PP

Adolfo Sancha Gómez

Segons assistències

2.350 €

*Imports corresponents a l'exercici 2023.

 

Regidors del passat mandat (2019-2023)*

Grup

Regidor o regidora

Tipus de retribució

Brut anual

PSC

 

 

Rogeli de la Cruz Baldoví

Dedicació exclusiva

44.550,00 €

María Vallejo González

Dedicació parcial, 25%

11.137,50 €

Maria Mas Borràs

Segons assistències

5.702 €*

Sara Gómez Díaz

Segons assistències

4.562 €*

Antonio Ramon Molar García

Segons assistències

3.515 €*

Miguel Angel Bajo Arcas

Segons assistències

424 €*

Desirée Gómez Coll

Segons assistències

3.670 €*

Esparreguera en Comú

Emmanuel Ortí López

Dedicació exclusiva

44.550,00 €

ERC

Nabila Belghanou Chirat

Segons assistències

2.565 €*

Jaume Escudé Pasqual

Segons assistències

2.280 €*

CUP Raquel Montoya Campos

Segons assistències

3.040 €*

E2031 Manel Roca Queralt

Segons assistències

3.420 €*

Pablo Chamorro Lorenzo

Segons assistències

3.135 €*

Ciutadans Josep Maria González Murt

Segons assistències

4.560 €*

*Imports corresponents a l'exercici 2023: de gener a juny de 2023.

 

Retribucions per assistència als òrgans col·legiats

Els regidors que no perceben retribució en concepte de dedicació exclusiva o parcial reben les següents quanties en concepte d'assistència als òrgans col·legiats municipals:

Òrgan

Assistència

Màxim

Ple de la Corporació  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Resta de regidors/es 200,00 € 14
Junta de Portaveus  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 100,00 € 14
Comissió Informativa General del Ple*  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 150,00 € 14
Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern*  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 150,00 € 14
Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania*  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 150,00 € 14
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat*  
President S'exerceix pel Coordinador d'Àrea. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 150,00 € 14
Junta de Govern Local  
President S'exerceix per l'alcalde. No percep retribució perquè té una dedicació exclusiva.  
Regidors/es 195,00 € 24

*En qualsevol cas l’assistència a les comissions informatives estarà limitada a una
retribució màxima mensual de 300,00 € per regidor/a.

Dotació econòmica als grups municipals

Els grups municipals reben una dotació econòmica mensual per a fer front a les despeses de sosteniment. El càlcul d'aquesta dotació té un component fix, per grup, i un de variable, pel nombre de regidors/es que integren el grup. Les quanties aprovades a l'Ajuntament d'Esparreguera són les següents:

Component de l'assignació

 

Import*

Quantitat fixa   225,00 €/mes
Quantitat variable en funció del nombre de regidors/es   150 €/mes/regidor

*Aquest import serà objecte de prorrateig per dies, quan la quantia a meritar no abasti el període mensual.


Per a percebre aquestes assignacions, els grups polítics municipals han de complir amb les obligacions i requisits formals establerts al Règim d'assignacions dels grups municipals pel mandat 2023-2027 aprovat al Ple de la Corporació el 19 de juliol de 2023.