Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta i participació dels sectors interessats en la programació de l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit del municipi d’Esparreguera.

Està constituït per:

 • La presidència (l’Alcalde)

 • La vicepresidència (el Regidor d’Educació)

 • 42 vocals (d’acord amb els criteris de proporcionalitat establerts al Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d’organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals)

 • La secretaria (treballador/a de l’Ajuntament amb veu però sense vot)

El Consell Escolar Municipal és consultat amb relació a:

 • Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les institucions i organismes educatius que afectin  l’ensenyament dins de l’àmbit del municipi.

 • Actuacions i normes municipals que afectin  serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.

 • Actuacions que afavoreixin l’ocupació real de les places escolars, amb la finalitat de millorar el rendiment educatiu, en el seu cas, fer factible l’obligatorietat de l’ensenyament, i, en general, aconseguir l’accés de tota la ciutadania a nivells educatius i culturals que els permetin la seva plena realització personal i social.

 • Emplaçament de centres educatius dins de la demarcació municipal.

 • Criteris i prioritats en els programes i actuacions municipals que afectin la construcció, renovació, conservació, vigilància i manteniment adequats dels centres educatius.

 • Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa en la renovació pedagògica, d’acord amb els principis d’escola activa per anar tendint a uns centres educatius democràtics, científics, crítics, lliures i no discriminatoris, especialment pel que fa a l’adaptació de la programació al medi.

 • Competències educatives que afectin  l’ensenyament no universitari i que la legislació atorgui als municipis.

 • Problemes concrets que afectin la comunitat educativa, en el marc de les seves competències.

 • Qualsevol altra que determini la normativa vigent que sigui d’aplicació o que li sigui sotmesa per part dels òrgans de l’Ajuntament o de qualsevol altre organisme amb competències en matèria d’ensenyament.