Escola Municipal de Les Arts

Període de confirmació de plaça per l'alumnat de l'escola: del 2 al 12 de maig de 2023.

Jornada de portes obertes: dijous 11 de maig de 2023 a les 17.30 (infantil i primària) i 18.30 h (secundària, joves i adults).

Reunió informativa per l'alumnat nou: dilluns 15 de maig de 2023 a les 18.30 h.

Període de preinscripció alumnat nou: del 16 al 23 de maig de 2023, mitjançant el mòdul d’Inscripció ciutadana de l’aplicació Gwido.

Proves de nivell: del dimarts 16 de maig al dimarts 23 de maig de 2023. (Contactar amb la secretaria de l’escola per concertar-la amb cada especialista).

Publicació del llistat de preinscripcions i barems provisionals: Dijous 25 de maig de 2023.

Període de reclamacions: del 25 al 29 de maig de 2023.

Publicació llistes definitives de les preinscripcions admeses i llistes d’espera: dimecres 31 de maig de 2023.

Període de matrícula: del 31 de maig al 14 de juny de 2023.

Matrícula viva: pendent de confirmar.

Preinscripció del curs 2023/24

 • La ciutadania haurà de fer la sol·licitud de preinscripció mitjançant l’aplicació Gwido.
 • A cada sol·licitud de preinscripció se’ls assignarà un número d’ordre per resoldre les situacions d’empat que es poguessin esdevenir.
 • A cada sol·licitud de preinscripció s’assignarà una puntuació amb relació a uns criteris de barems descrits més avall.
 • Una vegada finalitzat el període de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és igual o inferior al nombre de places vacants, es consideraran admesos tots els sol·licitants. Si, en canvi, el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places vacants, seran admesos tants alumnes com places que s’ofereixen, d'acord amb el resultat de l'aplicació dels barems i el sorteig públic.
 • Les reclamacions, del període de reclamacions dels llistats i barems provisionals, s’han d’adreçar a la Secretaria de l’Escola presencial o per correu electrònic [email protected].
 • L’assignació de places de l’alumnat que obtingui la mateixa puntuació es farà per sorteig. El sorteig, el portaran a terme els membres de l’equip directiu conjuntament amb els membres de la junta de l’AMPA i es durà a terme en acte públic a l’Escola Municipal de Les Arts. S’informarà la web municipal i a la cartellera de l’Escola del dia i hora de la seva realització.
 • En la data, lloc i hora indicats en les instruccions, es realitzarà el sorteig, per determinar el número de tall, des del qual s’ordenarà en sentit ascendent amb relació al número assignat en la sol·licitud de la preinscripció.

Matrícula de l'alumnat de l'escola

 • La no formalització de la confirmació de plaça suposarà la pèrdua de la plaça adjudicada. Per tornar a accedir s’haurà d’accedir al procediment de preinscripció i matrícula.
 • La confirmació de la plaça es realitzarà mitjançant l'aplicació Gwido.

Matrícula de l'alumnat nou

 • La no formalització de la matrícula en el període establert, determinarà la pèrdua del dret a la plaça adjudicada, i passarà a formar part de la llista d'espera, d'acord amb el resultat de l'aplicació dels barems i el sorteig públic.
 • La formalització de la matrícula es realitzarà mitjançant instància específica mitjançant la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Llistes d'espera

Un cop es finalitzi el període de matriculació, es crearà la llista d’espera per programa i/o especialitat d’aquelles sol·licituds que no hagin obtingut plaça, en l’ordre que hagi resultat del sorteig realitzat, si s’escau. Un cop creades aquestes llistes, totes aquelles noves sol·licituds que arribin i que no hi hagi places vacants, s’aniran afegint en aquests llistats per ordre d’arribada.
La llista d’espera tindrà vigència durant tot el curs. En el cas que quedi una plaça

Informació a tenir en compte

Les tarifes del servei de l'Escola Municipal de Música i Dansa són les regulades a l'Ordenança fiscal núm. 24 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.