Programes de Formació i Inserció

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s'adscriuen a diferents famílies professionals. Els PFI són estudis voluntaris i s'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l'entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s'aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals. A Esparreguera hi ha un 1 centre públic que ofereix el PFI de Muntatge i manteniment d’equips informàtics: