Informació general sobre la tarifació social

Les administracions públiques, com agents responsables, tenen un paper cabdal per millorar l'accessibilitat al sistema públic. I és, amb aquesta finalitat de millorar la igualtat d'oportunitats, que l'Ajuntament d'Esparreguera aplica el sistema de tarifació social del preu públic a alguns serveis municipals i un sistema de reducció de preus per a supòsits concrets en altres.

La tarifació social es tracta d'un tipus d'estructura tarifària que facilita l'accés més equitatiu als serveis, ja que té en compte el nivell d'ingressos i el nombre de membres de les unitats familiars. En el nostre municipi parteix de la lògica de configuració d'intervals o trams als quals s'assigna una quota determinada establerta en funció d’uns criteris concrets prèviament definits pels serveis municipals.

Actualment, les prestacions del servei d'educació amb tarifació social són:

  • Escoles Bressol

  • Taller d'activitats artístiques i culturals

Per a l’Escola Municipal de Les Arts s’hi apliquen reduccions de preu del 30%, vinculats al llindar d’ingressos del nucli familiar, per als següents supòsits:

    • Famílies nombroses
    • Famílies monoparentals
    • Dos/dues progenitors/es en situació d’atur
    • Jubilats/ades o pensionistes