Escola Municipal de Les Arts

Per a l’escola Municipal de Les Arts s’estableixen quotes reduïdes en aplicació de coeficients socials reductors del 30% per:

 • Famílies nombroses
 • Famílies monoparentals
 • Quan les dues persones progenitores es troben en situació d’atur
 • Persones jubilades o pensionistes

Per a obtenir la quota reduïda es requereix no superar el llindar d’ingressos superior a 3,6 vegades l’IRSC.

L’aplicació del coeficient reductor s’ha de sol·licitar mitjançant una instància degudament emplenada presentada al registre general de l’Ajuntament.

Què cal aportar?

Es contemplen dos supòsits:

 1. Si la persona sol·licitant no s'oposa a la consulta de les seves dades per part de l’Ajuntament. En aquest cas, s'haurà de presentar la següent documentació:
   • Fotocòpia del llibre de família (si s’escau).
   • Sentència judicial de divorci o separació (si s’escau, en cas que la guarda i custòdia del o la menor s’atribueix a una sola persona responsable).
 2. Quan la persona sol·licitant s’oposa a la consulta de les seves dades per part de l’Ajuntament. En aquest cas, s'haurà d’aportar obligatòriament la documentació acreditativa següent:
  • Fotocòpia del llibre de família (si s’escau)
  • Sentència judicial de divorci o separació (si s’escau, en cas que la guarda i custòdia del o la menor s’atribueix a una sola persona responsable).
  • Declaració d’IRPF i/o certificat d’imputacions de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
  • Específicament depenent del coeficient de la persona sol·licitat:
    • Títol de família nombrosa vigent
    • Acreditacions de les situacions d’atur i de la prestació d’atur dels i les progenitores
    • Acreditació de la situació de jubilació o de pensionista i el certificat d’ingressos
    • Títol de família monoparental vigent